Úvod

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sme vyhotovili s cieľom oboznámiť Vás s tým, ako zhromažďujeme, spracovávame, používame a chránime osobné údaje pri prevádzkovaní služieb e-shopu www.bachovykapky.com. Pri zabezpečení ochrany súkromia a osobných údajov postupujeme výhradne v súlade s platnou legislatívou, tj s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a ďalšími právnymi predpismi túto oblasť upravujúcu.

 

1. Kto je správcom osobných údajov a aké sú kategórie subjektov osobných údajov, ktorých osobné údaje spracovávame?

Správca osobných údajov:

 • spoločnosť Yutta s.r.o., IČO: 17485185, se sídlem Seifertova 1757/1, 66451 Šlapanice, zapísaná v obchodnom registri: Spisová značka C 130312 vedená u Krajského soudu v Brně

 

Kategórie subjektov údajov:

 • zákazníci Správcu, tj osoby, ktoré so Správcom uzavreli zmluvu o poskytnutí služieb či tovaru alebo Správcu za týmto účelom kontaktovali prostredníctvom internetových stránok  www.bachovykapky.sk
 • zamestnanci Správca
 • dodávatelia služieb a osoby činné pre Správcu na základe iného zmluvného vzťahu.

 

2. Aké osobné údaje o subjektoch údajov spracovávame?

O zákazníkoch Správcu spracovávame tieto osobné údaje: osobné údaje, ktoré slúžia na jednoznačnú identifikáciu subjektu údajov, tj meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu; v prípade, že je zákazník fyzickou osobou podnikajúcou podľa zvláštnych právnych predpisov, spracovávame ďalej aj jeho obchodnú firmu, IČO a DIČ. Ďalej za účelom komunikácie so zákazníkom pri odoberaní tovaru, poprípade pri vybavovaní objednávky spracovávame jeho kontaktné údaje, ako je telefónne číslo, emailová adresa a doručovacia adresa. Za účelom platobného ďalej môžeme spracovávať číslo bankového účtu zákazníka. V prípade, že si zákazník zriadi účet na našich stránkach, tak tiež spracovávame jeho prihlasovacie údaje a heslo. Ďalej môžeme tiež spracovávať informácie získané na základe cookies.

O ostatných subjektoch spracovávame tieto osobné údaje: identifikačné údaje – osobné údaje, ktoré slúžia na jednoznačnú identifikáciu subjektu údajov, tj meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu; u dodávateľa - fyzickej osoby podnikateľa tiež obchodná firma, IČO a DIČ. Ďalej spracovávame kontaktné údaje – osobné údaje, ktoré umožňujú kontakt so subjektom údajov v rámci plnenia zmluvných povinností (kontaktná adresa, emailová adresa, číslo telefónu, príp. platobné údaje – číslo bankového účtu).

Ďalšie osobné údaje (nad rámec vyššie uvedeného), môžeme spracovávať so súhlasom subjektu údajov za účelom napr. marketingu. 

 

3. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od subjektu údajov, v rámci uzatvárania zmluvy o poskytovaní služieb či tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.bachovykapky.sk a ďalej pri jednaní o uzavretí iného zmluvného vzťahu (pri uzatváraní zmluvy s dodávateľom a pod.), príp. od tretích osôb v súlade s Nariadením a to predovšetkým z verejných zdrojov pri rešpektovaní účelu spracovania osobných údajov.

 

4. Akým spôsobom a počas akej doby spracovávame osobné údaje?

Osobné údaje zákazníkov Správcu spracovávame automatizovane, a to v elektronických informačných systémoch, kedy osobné údaje subjektov údajov sú od začiatku zapisované a ukladané iba do informačného systému. Pri spracovaní osobných údajov však nedochádza k žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu (teda bez ingerencie človeka), vrátane profilovania. Osobné údaje sú po celý čas chránené pred neoprávneným zásahom, stratou, zničením či ich zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú s údajmi do kontaktu, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti, najmä naši zamestnanci a spracovatelia. Osobné údaje ostatných subjektov ako sú zákazníci Správcu, spracovávame aj manuálne pri dodržaní vyššie uvedených zásad.

Osobné údaje uchovávame po dobu primeranú za účelom rokovania o uzavretí zmluvy, najdlhšie po dobu 2 mesiacov, av prípade uzavretia zmluvy po dobu plnenia zmluvného vzťahu a ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo záväzkového vzťahu, tj po dobu existencia možných nárokov vyplývajúcich z uzavretej zmluvy (zákonnej premlčacej doby), ako aj po dobu, ktorú sme povinní ich uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

5. Na základe akého právneho titulu a za akým účelom spracovávame osobné údaje?

Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané za účelom plnenia zmluvy o poskytovaní služieb či tovaru, podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie.

V rámci rokovaní o uzavretí zmluvy alebo na plnenie zmluvy s ďalšími dotknutými osobami (zamestnancami, dodávateľmi) sa osobné údaje spracúvajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, teda za účelom plnenia tejto zmluvy.

Osobné údaje môžu byť ďalej spracovávané za účelom ochrany oprávnených záujmov Správcu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie, a to najmä vymáhanie prípadných vzniknutých pohľadávok zo zmlúv uzavretých so subjektom údajov. Ďalej môžu byť osobné údaje subjektov údajov spracovávané na využitie priameho marketingu (tj na zasielanie ponúk o produktoch, informácií o nových produktoch) a to na základe súhlasu subjektu údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie.

Subjekt údajov má v prípade spracovania osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie právo vzniesť voči Správcovi námietku podľa čl. 21 Nariadenia. Správca v prípade vznesenia tejto Námietky osobné údaje ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak je právo spracovávať osobné údaje založené na udelení súhlasu na spracovanie osobných údajov, môže tento súhlas subjekt údajov kedykoľvek odvolať; jedná sa napr. o marketingový súhlas. Odvolaním tohto súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním

Osobné údaje sú spracovávané zo strany Správcu tiež za účelom plnenia právnych povinností v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia, napr. k štátnym orgánom (napr. správcom dane na výkon správy daní, súdom, exekútorom, notárom), na plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov.

 

6. Aké má dotknutá osoba zákonné práva pri spracovaní osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:

Subjekt údajov má právo získať od Správcu potvrdenie, či spracováva jeho osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom ak informáciám uvedeným v čl. 15 Nariadenia. 

Právo na opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania:

Subjekt údajov má právo (v prípadoch stanovených Nariadením) požiadať Správcu o opravu alebo doplnenie nesprávnych, resp. neúplných osobných údajov, požiadať o výmaz osobných údajov, ak odpadol alebo nie je daný dôvod na ich spracovanie, prípadne požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov v súvislosti s riešením okolností spracovania osobných údajov zo strany Správcu.

Právo vzniesť námietku:

Subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť u Správcu námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov spracovávaných pre účely oprávnených záujmov Správcu alebo iných osôb (podľa Nariadenia); oprávnenými záujmami podľa Nariadenia môžu byť najmä prípady ochrany práv a právnych nárokov Správcu.

Právo na prenositeľnosť údajov:

Subjekt údajov má (za podmienok stanovených v Nariadení) právo získať svoje osobné údaje od Správcu a odovzdať ich inému správcovi osobných údajov.

Právo podať sťažnosť na dozornom úrade:

Subjekt údajov má právo podať sťažnosť na dozornom úrade, pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov bolo porušené Nariadenie. Týmto dozorným úradom je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ak je právo spracovávať osobné údaje založené na udelení súhlasu na spracovanie osobných údajov, môže tento súhlas subjekt údajov kedykoľvek odvolať; jedná sa napr. o marketingový súhlas. Odvolaním tohto súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Na realizáciu všetkých svojich práv môže subjekt údajov využiť kontaktné údaje uvedené nižšie v bode 7 týchto Zásad. Správcu bez zbytočného odkladu informujeme subjekt údajov o vybavení jeho žiadosti a o prijatých opatreniach (Nariadenie k tomu Správcovi dáva lehotu 1 mesiaca od obdržania žiadosti).

 

7. Kde môže uplatniť dotknutá osoba svoje práva alebo prípadné námietky na spracovanie osobných údajov?

Uplatniť prípadné námietky proti spracovaniu osobných údajov, odvolať udelený súhlas či zmeniť jeho rozsah, či uplatniť akékoľvek svoje právo môže subjekt údajov realizovať niektorým z týchto spôsobov:

 • písomne na adrese Seifertova 1757/1, 66451 Šlapanice
 • prostredníctvom tel. na čísle +420 739 715 309
  • e-mailovou správou na info@bachovykapky.sk

Týmito vyššie uvedenými cestami môže subjekt údajov Správca kontaktovať s akoukoľvek žiadosťou či dotazom týkajúcim sa spracovania osobných údajov.

  

8. Komu poskytujeme osobné údaje?

Osobné údaje sú spracovávané prostredníctvom zamestnancov Správcu alebo Správcom poverených spracovateľov na základe príslušnej zmluvy v súlade s čl. 28 Nariadenia. Vo všetkých prípadoch však Správca dbá na to, aby boli zachované všetky povinnosti, ktoré Správcovi a jeho spracovateľom vyplývajú z platnej legislatívy a pri odovzdaní dbá, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti odovzdaných osobných údajov alebo k ich zneužitiu.

Spracovateľmi/príjemcami osobných údajov sú najmä:

 • štátne orgány a ďalšie inštitúcie v rámci zákonných povinností, najmä orgány štátnej správy,súdy, správca dane, orgány činné v trestnom konaní, orgány sociálneho zabezpečenia, exekútori, notári, Česká asociácia poisťovní, poisťovne;
 • externé subjekty, ktoré poskytujú Správcovia služby, ide najmä o:
 • subjekty spravujúce informačný systém Správca a spoločnosť zaisťujúca Správcovi IT servis;
 • externí účtovníci, daňoví poradcovia, audítori
 • prepravcovi, dopravcovi
 • subjekty poskytujúce Správcovi služby v oblasti práva
 • tretie osoby za predpokladu, že dotknutá osoba udelí súhlas alebo to správcovi prikáže.

 

9. Kedy odovzdávame osobné údaje do tretích krajín?

Osobné údaje nie sú odovzdávané do zahraničnej či akejkoľvek medzinárodnej organizácie.

 

10. Vykonávame automatizované rozhodovanie a profilovanie osobných údajov?

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu (teda bez ingerencie človeka), vrátane profilovania.

 

11. Čo znamenajú pojmy obsiahnuté v týchto Zásadách?

 • Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa určeného alebo určiteľného subjektu údajov; dotknutá osoba sa považuje za určenú alebo identifikovateľnú, ak sa dá dotknutá osoba priamo alebo nepriamo identifikovať;
 • Subjekt údajov – fyzická osoba, ktorého osobné údaje sú Správcom spracovávané;
 • Správca – subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a zodpovedá zaň;
 • Spracovateľ – každý subjekt, ktorý na základe osobitného zákona alebo poverenia správcom spracováva osobné údaje;
 • Príjemca – každý subjekt, ktorému sú osobné údaje sprístupnené;

 

Spracovanie osobných údajov – akákoľvek operácia alebo sústavy operácií, ktoré správca alebo spracovateľsystematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami; najmä sa jedná o zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie, likvidácia.

Po-Pá 8-16h +420 739 190 371

Propojte se s námi

Máte dotaz?

Zavolajte nám
+420 739 715 309

Napíšte nám
info@bachovykapky.sk

 

Všetko o spoločnosti

Yutta s.r.o.

Seifertova 1757/1, Šlapanice 66451

IČ: 17485185

DIČ: Neplátce DPH

Spisová značka C 130312 vedená u Krajského soudu v Brně

Č. účtu: 8152727002/5500